Bli medlem

Till ordinarie medlem kan de producenter av naturbeteskött väljas, som uppfyller våra kriterier för produktion av naturbeteskött (kriterierna hittas i nedre delen av denna sida). Medlemsavgiften är 50 euro per år för ordinarie medlemmar. Medlemmarna får presentera sin gård med bilder på vår webbplats. Där kan också lägga till en direkt länk till sin egen nätbutik.

Välj det sätt att bli medlem som passar dig bäst:

 1. Ordinarie medlem. De producenter som bedriver naturbete och producerar naturbeteskött, kan bli ordinarie medlemmar. Längst nere på sidan finns föreningens rekommendationer kring produktionen av naturbeteskött. Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 50 euro per år. Som ordinarie medlem får man en egen presentationstext med bild på föreningens webbplats och dessutom en länk till sin egen nätbutik.
 2. Stödande medlem: Till stödande medlemmar är alla vänner av naturbeten välkomna. Årsavgiften för en stödande medlem är 50 euro.
 3. Donator/samarbetspartner: Om du önskar stöda vår förening med en donation eller om du vill inleda samarbete, tveka inte att ta kontakt per e-post: info@luonnonlaidunlihantuottajat.fi

Så här blir du medlem:

Kom med i vår verksamhet genom att skicka e-post till adressen:

info@luonnonlaidunlihantuottajat.fi.

Skriv i e-post meddelandet i rubrikfältet: MEDLEMSANSÖKAN

Vi svarar på e-posten så fort som möjligt.

Föreningens rekommendationer till naturbetesköttproducenterna

Underlaget för rekommendationerna utgörs av gemensamma kriterier från 2013 gällande produktion av naturbeteskött i Finland, vilka har utarbetats av WWF Finland och intressegrupper. Med naturbeteskött avses kött från djur, till exempel nötkreatur och får, som under en viss del av året får beta fritt på naturliga betesmarker. Syftet med rekommendationerna är att ta hand om fler hotade vårdbiotoper. 

Rekommendationer för produktionen av naturbeteskött i Finland

1. Det allmänna miljöstödssystemet 

 • En gård som producerar naturbeteskött, bör höra till jordbrukets miljöstödssystem. Övriga aktörer, som inte hör till jordbrukets miljöstödssystem, men i övrigt uppfyller kraven, kan också godkännas. Sådana aktörer kan t.ex. vara mycket små producenter/gårdar, föreningar eller sammanslutningar. 

2. Spårbarhet och kännetecken 

 • På produkten står gårdens namn och kontaktinformation (t.ex. adress eller nätsida).
 • På produkten står produktens namn och/eller logo
 • Endast en produkt där allt kött till hundra procent utgörs av naturbeteskött får säljas som naturbeteskött.
 • På gården förs betesdagbok över vilket bete varje djur varit på. 

3. GMO och avel

 • GMO-utsäde, plantmaterial och foder får inte användas.
 • Belgisk blå-boskap eller korsningar av denna ras får inte användas.
 • I avelsarbetet bör man eftersträva att minimera komplikationer i samband med kalvning och lamning, samt prioritera djurens hälsa. 

4. Djurens välfärd 

 • Produktionen skall uppfylla kraven för tvärvillkoren och djurskyddslagen.
 • Under stallperioden vintertid används en produktionsanläggning med ströbädd, liggbås eller uppfödning utomhus, med raser som lämpar sig för detta, så att uppfödningen inte medför olägenhet för miljön. Uppfödning på spaltgolv är inte tillåten.
 • Att ha produktionsdjuren uppbundna är inte tillåtet, förutom vid åtgärder som kräver detta.
 • Betestrycket bör vara anpassat för att trygga både vårdbiotopens artmångfald, och djurens välfärd och tillväxt.    

5. Foder och utfodring 

 • På årsnivå är 100 % av fodret inhemskt (import av foder är möjlig vid exceptionella förhållanden, t ex speciellt torra somrar).
 • Utanför betesperioden skall minst 70 % av fodrets torrsubstans vara grovfoder. Med grovfoder avses ensilage, hö, halm, grönfoder, spannmålsensilage och betmassa (inte rotfrukter och potatis).
 • Fodret och råvarans ursprung skall antecknas. Anteckningarna skall sparas åtminstone i fem år.

6. Naturbeten 

 • Med naturbeten avses följande områden:

Vårdbiotoper: 

• Äng och torräng 

• löväng

• hagmark

• skogsbete 

• hed

Andra läsvärda avsnitt i rekommendationerna om naturbete:

• Natura-område eller annat naturskyddsområde ( annat än åker då betesgången inte förorsakar skador på området)

• Skogsdunge på en åker

• Kantzon på en åker. Med kantzon avses antingen en zon av åkern närmast skogen (,som varit ogödslad i minst fem år,) eller kantzonen på skogssidan närmast åkern, utanför egentlig åkermark.

• Fornlämning (då betesgången inte förorsakar skador på området)

• Livsmiljön för en utrotningshotad art i enlighet med NTM-centralens avgränsningsbeslut då betesgången inte förorsakar skador på området

• Avtalsskiften för skyddszon samt åkrar som inte har gödslats på över 5 år (högst hälften av naturbetesarealen för utgöras av dessa)

Stränder invid våtmarker och vattendrag, vass- och sävbevuxna områden mm som befinner sig utanför åkermark

• skogar

 • För djur som producerar naturbeteskött skall över hälften av betesmarkerna vara naturbeten.
 • Djuret skall beta på naturbeten åtminstone halva betessäsongen. Finland har tre olika längder på betessäsongen i enlighet med stödområdena (A- och B- området 4 månader, C1 och C2 3 månader och C4 2 månader). 
 • Djuret bör från sin födsel beta på naturbeten alla betessäsonger. Ett undantag är tjurar, som bör beta på naturbeten åtminstone den första betessäsongen. Efter detta kan tjurarna hållas installade högst en betessäsong med tillgång till rastgård enligt kraven för ekologisk produktion. Slutuppfödningen bör ske på en gård som producerar naturbeteskött. Gällande ungdjur som köps eller lånas till en gård som producerar naturbeteskött, görs ett undantag angående kravet att beta på naturbeten den första betessäsongen, om djuret de följande betessäsongerna betar på naturbeten.
 • Högst hälften av gårdens naturbeten får vara på åkermark (t ex skyddszoner, kantzoner på åkermark och åkrar som inte har gödslats på över 5 år).
 • Åkrar som röjts upp efter år 2004, kan inte räknas som naturbeten. Här avses egentlig åkermark i åkerregistret. Igenvuxna gamla naturbeten utanför åkermark får givetvis röjas till naturbete pånytt. 
 • Miljöavtalens villkor bör följas på naturbetena.
 • Betesgång på naturbeten, som gränsar till vattendrag, får inte orsaka betydande skada vad gäller vattenskydd.

Rekommendationerna uppdaterade 6.4.2021