Information om oss

Naturbeteskött producenterna rf – en förening för producenterna och vårdbiotoperna

På ängarna och hagmarkerna i Finland har man redan under årtionden producerat naturbeteskött av hög kvalitet. Samtidigt har naturens mångfald befrämjats. Naturbeteskött producenterna rf (Luonnonlaidunlihan tuottajat ry) har i slutet av år 2020 grundats, för att föra naturbeteskött producenternas och de hotade vårdbiotopernas talan.

Föreningens syfte är att sammanföra producenterna av naturbeteskött i Finland, befrämja skötseln av de artrika vårdbiotoperna, samt förstärka en miljövänlig produktion av kött där djurens välfärd tas i beaktande. Du kan stöda vår verksamhet också om du inte själv är producent av naturbeteskött. Läs mera om hur man blir medlem och om kriterierna länk.

Styrelsen för Naturbeteskött producenterna rf 2024-2027

Ordförande: Fredrik von Limburg Stirum (Salo)

Fredrik är ordförande och stiftande medlem för Naturbeteskött producenterna rf. Dessutom är han styrelsemedlem i Natur- och viltvårdsstiftelsen. Till utbildningen är Fredrik magister i agrikultur-forstvetenskap och han äger Koskis gård, som år 2014 utsågs av WWF till Finlands miljövänligaste gård.

Vice ordförande: Aarne Schildt (Borgå)

Aarne Schildt är boskapsuppfödare och företagare från Borgå. Arne föder upp nötboskap av rasen charolais på ekologiska Bosgård. Till sin utbildning är Arne agronom (ekonomi) och tradenom (marknadsföring).

Petri Leinonen (Torneå)

”Våra får sköter Tornedalens traditionslandskap i Kukkola by med översvämmade ängar, gamla ladugårdar, steniga öppna ängsområden mellan husen. Det är platser som tidigare nyttjats, men som inte längre används av moderna maskiner och kor. Våra betesmarker är små och hyresvärdarna många. Utöver fåruppfödningen odlar vi grönsaker. Direktförsäljning är tills vidare en bisyssla och den största delen av våra lamm hanteras inom den vanliga slaktkedjan.”

Johanna Franzén (Pargas)

Johanna Franzén är lantbruksföretagare från Åbolands skärgård och basar över en gård som föder upp får och nötkreatur. Tidigare har hon arbetat med vårdbiotoper på NTM-centralen i Egentliga Finland. Johanna är utbildad biolog.

Iiris Herlin

Iiris Herlin är uppfödare och lantbruksföretagare från Kyrkslätt. Hereford-nöt har betat i hennes familjs lantgård Thorsviks strandbetena från 1970-talet. Till sin utbildning är Iiris agrolog (AMK) och politices magister.

Suppleanter:

Timo Kujala, Vesa Salonen, Antti Toivonen, Juho Korvenoja ja Matti Mehtola.

Sekreterare och kassör:

Eriika Lundström (Åbo)

Eriika Lundström är sakkunnig i Natur- och viltvårdsstiftelsens projekt om naturbete och dessutom sekreterare och kassör för Naturbeteskött producenterna rf. Eriika har jobbat länge med jordbrukets mångfald, vårdbiotoper och jordbrukets stödsystem.