Luonnonlaidunlihan tuottajat

Luonnonlaidunlihalla tarkoitetaan lihaa, joka saadaan osan vuodesta vapaana luonnonlaitumilla laiduntavista eläimistä, kuten naudoista ja lampaista.

Luonnonlaitumet ovat pellon ulkopuolisia alueita, joita hyödynnetään karjan rehuntuotannossa. Yhdistyksen kriteereissä luonnonlaitumiksi luokitellaan sekä perinnebiotoopit että muut luonnonlaitumiksi erikseen määritellyt peltojen ulkopuoliset alueet. Luonnonlaitumia ei lannoiteta eikä muokata.

Perinnebiotooppeja ovat esimerkiksi erilaiset niityt ja kedot sekä metsälaitumet. Perinnebiotoopeilla on vielä jäljellä merkkejä perinteisestä maankäytöstä kuten laidunnuksesta tai niitosta ja nämä alueet eivät säily ilman jatkuvaa hoitoa.  Perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä ja uhanalaisesta lajistostamme neljäsosa on täysin riippuvaisia niityistä ja laitumista.Nykyään perinnebiotooppeja on jäljellä vain murto-osa entisestä ja niiden häviäminen olisi iso menetys meille kaikille. Laidunnus on merkittävin keino perinnebiotooppien ja niistä riippuvaisten lajien säilyttämiseksi. 

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry on luonnonlaidunlihan tuottajien ja perinnebiotooppien etuja ajava yhdistys.