Naturbeteskött producenterna

Med naturbeteskött avses kött från djur, som en del av året betat fritt på naturbeten, t.ex. nötkreatur eller får.

Naturbetesmarker är områden utanför åkermarken som nyttjas som betesmark för boskapen. Enligt föreningens kriterier har både vårdbiotoper (ängar, hagmarker osv) och andra skilt definierade områden som inte är åkermark klassificerats som naturbetesmarker. Naturbetesmarker får inte plöjas eller gödslas.

Vårdbiotoper är t. ex. olika ängar och skogsbeten. Spår av traditionell markanvändning som betesdrift eller ängsslåtter finns ännu kvar på vårdbiotoperna. Dessa områden bevaras inte utan kontinuerlig skötsel. Vårdbiotoperna hör till Finlands mest hotade naturtyper och av våra utrotningshotade arter är en fjärdedel helt beroende av ängar och betesmarker. Kvar finns bara en spillra av den forna vårdbiotopsarealen och det skulle vara en stor förlust för oss alla om de sista vårdbiotoperna skulle försvinnna. Betesdrift är den mest betydelsefulla skötselmetoden för att bevara vårdbiotoperna och dess arter. 

NATURBETESKÖTT PRODUCENTERNA RF är en förening vars syfte är att föra naturbeteskött producenternas talan. Som en följd av produktion av naturbeteskött gynnas också skötseln av vårdbiotoper.