Betande får och kor är naturvårdare utan like – det firas på naturbetesdagen


Lördagen den 17 juni firas den andra nationella naturbetesdagen, gårdar runt om i Finland håller öppet hus och organiserar evenemang. Dagen hyllar naturliga betesmarker och de kor, får och andra djur som sköter om våra hotade vårdbiotoper och vårdar vår biologiska mångfald.

Vårdbiotoper är några av våra rikaste livsmiljöer och hem för många utrotningshotade arter. Till skillnad från t.ex. skogar kräver vårdbiotoper aktiv skötsel för att förbli i gott skick. Kor, får och andra betesdjur behövs för att skydda vårdbiotoper, eftersom utan bete kommer dessa värdefulla områden att växa igen och försvinna.

”Bete bidrar till att bevara arterna i vårdbiotoperna, varav en fjärdedel redan är utrotningshotade. Ängsväxter gynnas av det faktum att bete minskar markens näringsämnen. För att kunna konkurrera med större arter behöver de också det ljus och utrymme som betande djur skapar. ”, säger Leena Lahdenvesi-Korhonen, utvecklingsdirektör för Maa- ja kotitalousnaiset-centret.

Förlusten av vårdbiotoper skulle utgöra ett särskilt hot mot pollinerare. ”Ängarna och betesmarkerna är hem för en mängd olika fjärilar och honungsbin. Ett annat skäl att bevara vårdbiotoper för jordbruksproduktion är att olika arter som pollinerar bidrar till att förbättra skördarna”, säger Eeva-Liisa Korpela, naturvårdsexpert på WWF. På naturbetesdagen anordnar gårdar runt om i Finland program för hela familjen, från att släppa ut nötkreatur på bete till expertföreläsningar. Samtidigt kan man på flera gårdar köpa naturbetesprodukter.

Alla evenemang under temadagen finns i den uppdaterade kartan där man hittar evenemangen i sitt eget
närområde. ”Även i huvudstadsregionen kan man komma in i dagens stämning genom att bekanta sig med strandbete so betas av nötkreatur av finländska ursprungsras, till exempel i Bredviken i Esbo, där ett evenemang
anordnas i samarbete med Forststyrelsen, Esbo stad och en gård med betande boskap i området. Även inom skyddade områden kan naturvärdena i vårdbiotoperna inte bevaras utan betesdjur och boskapsuppfödning”, säger Katja Raatikainen, naturskyddsexpert på Forststyrelsen.

Naturbetesdagen arrangeras i samarbete av Forststyrelsen, Naturbetesköttsproducenterna rf, WWF
Finland, Stiftelsen för natur- och viltvård i Finland, Lantbruksproducenternas Centralförbund rf,
Livsmedelsverket och ProAgria