Pölyttäjästrategian luonnos kommentoitavana 30.11.21 asti

Laiduntajat toteuttavat pölyttäjästrategian tavoitteita pysäyttämällä umpeenkasvun.

Kansallisessa pölyttäjästrategia-ehdotuksessa nostetaan esiin perinnebiotooppien merkitys pölyttäjille: ”Uhanalaisissa pölyttäjissä on eniten erilaisten perinnebiotooppien sekä muiden niittyjen ja ketojen, mutta myös metsäympäristöjen (etenkin paahdealueiden), lajistoa. Useimmiten pölyttäjien uhanalaisuuden pääasiallisena syynä ovat erilaisten niittyjen ja muiden avointen elinympäristöjen umpeenkasvu. Tämä on keskeisin syy etenkin mesipistiäisten ja perhosten uhanalaistumiseen.

”Ympäristöministeriö asetti 24.6.2020 työryhmän, jolle annettiin tehtäväksi laatia 30.9.2021 mennessä ehdotus kansalliseksi pölyttäjästrategiaksi ja toimenpidesuunnitelmaksi. Strategialuonnoksesta voi antaa palautetta 30.11.2021 asti.

Lataa Pölyttäjästrategian ehdotus kuvan.