Mikä luonnonlaidunliha? Mikä perinnebiotooppi?

Hienoa, että löysit tiesi luonnonlaidunlihan tuottajien uusille kotisivuille. Tässä muutamia vastauksia peruskysymyksiin. Kattavammin usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia löydät UKK-sivulta.

Vad är naturbeteskött?

Med naturbeteskött avses kött från djur, som en del av året betat fritt på naturbeten, t.ex. nötkreatur eller får.

Vad är ett naturbete?

Naturbeten är permanenta gräsmarker, dvs områden utanför egentlig åkermark, som t.ex. ängar, lövängar, hagmarker, strandängar etc. Dessutom räknas till föreningens kriterier för naturbeten, Natura 2000 områden eller andra naturskyddsområden (utanför åkermark och på sådana ställen där inte betandet är till skada för områdets natur), åkerkullar, kantzoner intill åkermark, fornminnesobjekt (då inte betandet är till skada), livsmiljöer med hotade arter (då inte betandet är till skada), skyddszoner med miljöavtal samt åkrar, som varit ogödslade i över 5 år (högst hälften av naturbetesarealen får vara sådana), stränder och skogar intill våtmarker och vattendrag utanför egentlig åkermark. 

Mikä on perinnebiotooppi?

Perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä (mm. kedot, niityt, metsälaitumet, hakamaat), jotka eivät säily ilman jatkuvaa hoitoa. Ne ovat pellon ulkopuolisia viljelemättömiä, muokkaamattomia ja lannoittamattomia alueita, joita lähinnä niitto ja laidunnus ovat ylläpitäneet ja muovanneet. Uhanalaisesta lajistostamme neljäsosa on täysin riippuvaisia niityistä ja laitumista. Perinnebiotooppien rikas lajisto on peräisin jo jääkauden jälkeisiltä aroilta ja muilta luonnonniityiltä. Nykyään perinnebiotooppeja on jäljellä vain murto-osa entisestä ja niiden häviäminen olisi iso menetys meille kaikille. Laidunnus on merkittävin keino perinnebiotooppien ja niistä riippuvaisten lajien säilyttämiseksi. 

Kiinnostuitko? Lue lisää kysymyksiä ja vastauksia aiheesta länk.