Jurmo Highland Cattle

Ön Jurmo är Ålands nordligaste utpost, en liten ö med drygt 30 invånare som hör till
skärgårdskommunen Brändö. Djurhållning har länge varit en naturlig del av försörjningen, t.ex. hade
öborna på 1950-talet sammanlagt ca 80 kor plus ungnöt.


Djurhållningen dog dessvärre ut i takt med att befolkningen snabbt minskade, och den sista kon
slaktades i början av 1980-talet. Då vidtog en igenväxning av åkrar och beten, som hotade hela
bygdens kulturarv. 2003 bildades en lantbrukssammanslutning för att ta hand om en liten besättning
Highlandskor. I takt med att åkrarna rustades upp ökades också djurantalet upp. I dagsläget är 45 av
Jurmos ursprungliga 50 ha uppodlade igen. Kornas antal har ökat till 12, och det totala antalet djur till
dryga 40 st.

För att hålla liv i bygden driver Djurmo Turism en restaurang med kafé och butik under sommarens
högsäsong. Restaurangen använder sig av Highlanddjurens kött och lokalt fångad fisk och numera
också kött från öns fårbesättning. Sammanslutningen upphörde 2019, och numera driver Leif
Lundberg jordbruket i egen regi. Målsättningen med verksamheten är fortsättningsvis naturvård, och
kornas avtryck på naturen syns som vackra beteshagar utspridda på öns södra och östra sida.
Numera betar en del av djuren regelbundet också andra delar av norra skärgården, t.ex. betar alla
äldre tjurkalvar ett stort strandängsområde i Björkö.