Den biologiska mångfalden ökar genom bete – naturbetes dag 18.6.22

Bete i naturmiljö är ett av de få sätten att producera mat som förbättrar naturens mångfald. Med hjälp av betande djur kan man rädda vårdbiotoper som håller på att försvinna, såsom ängar och beteshagar samt utrotningshotade djur- och växtarter som bor på dessa.

Lördagen den 18 juni firas den första nationella naturbetesdagen. På temadagen kommer flera gårdar som producerar naturbeteskött över hela Finland att öppna sina betesmarker för allmänheten. Gästerna på gårdarna får lära känna naturbetet och dess betydelse för att bevara den biologiska mångfalden. Programmet omfattar bland annat betespromenader för hela familjen, expertföreläsningar och direktförsäljning av naturbeteskött.

Naturbetesdagen arrangeras i samarbete med Forststyrelsen, Naturbeteskött producenterna rf, WWF Finland, Natur- och viltvårdsstiftelsen, Maa- ja kotitalousnaiset och ProAgria.

Vårdbiotoper är bland de mest utrotningshotade naturtyperna. De skiljer sig från alla andra naturtyper genom att de kräver aktiv vård. Kor, får och andra betesdjur spelar en nyckelroll eftersom dessa värdefulla områden växer igen och försvinner utan bete.

”Bete säkerställer många arters livsmöjligheter. Förutom bekanta ängsarter såsom liten blåklocka och smultron bidrar bete till att bevara en fjärdedel av de utrotningshotade arterna i vårt land. Ängsväxterna behöver ljus och utrymme från betesmarken för att kunna konkurrera med de större arterna. Många insekter är till exempel beroende av ängsväxter och bland annat många fågelarter är i sin tur beroende av insekter”, säger Katja Raatikainen, skyddsbiolog vid Forststyrelsen.

Att bevara vårdbiotoper är särskilt viktigt för pollinerande insekter. 

”Pollinatorer är oerhört viktiga för matsäkerheten. Att bevara livsmiljöer är en slags försäkran om att vi inte endast förlitar oss på honungsbin i pollineringen”, säger Eeva-Liisa Korpela, WWF:s skyddsexpert.

Bete i naturmiljön är också till nytta för betesdjuren. ”Bete är ett naturligt och artenligt liv för till exempel nötdjur.

”Att besöka betande djur i deras livsmiljöer gör det lättare att förstå hur betet stödjer den biologiska mångfalden. Det är vad det handlar om – att öka mångfalden av naturliga arter med hjälp av finländska konsumenter”, säger Fredrik von Limburg Stirum, ordförande i Naturbeteskött producenterna rf och värd vid Koskis gård som producerar naturbeteskött.

Mer information: 

Skyddsexpert Eeva-Liisa Korpela, WWF Finland. Telefon: 044 5655 165, e-post: eeva-liisa.korpela@wwf.fi

Ordförande Fredrik von Limburg Stirum, Naturbeteskött producenterna rf Telefon: 040 540 1506, e-post fredrik@koskis.fi 

Skyddsbiolog Katja Raatikainen, Forststyrelsen. Telefon: 040 3540 512, e-post: katja.raatikainen@metsa.fi